Ubytovací poriadok

 1. Ubytovací poriadok, vydaný spoločnosťou RecAd, s.r.o., so sídlom Do doliny 590/14, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 36 624 900, zapísanou v OR OS Banský Bystrica, oddiel Sro, zložka č: 9079/S (ďalej len „prevádzkovateľ“), sa vzťahuje na poskytovanie ubytovacích a s tým súvisiacich služieb v rezorte TRI VODY, Do doliny 590/14, 031 01 Liptovský Mikuláš – Demänová (ďalej len „rezort“) a upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa a hostí ubytovaných v rezorte (ďalej len „klient“) od momentu nástupu klienta na pobyt, do jeho ukončenia. Ubytovací poriadok je zverejnený na internetovej stránke trivody.sk . Nástupom na pobyt a využívaním služieb rezortu klient potvrdzuje, že bol s týmto ubytovacím poriadkom oboznámený a zaväzuje sa ho dodržiavať.
 1. Rezervácia služieb sa riadi samostatnými Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti RecAd, s.r.o., ktoré sú zverejnené na stránke trivody.sk
 1. Prevádzkovateľ môže ubytovať klientov, ktorých riadne prihlási. Za týmto účelom sú hostia povinný urobiť ONLINE check in pred príchodom, alebo predložiť príslušnému pracovníkovi rezortu, ihneď po príchode, svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad preukazujúci ich totožnosť (platí aj pre spolucestujúce neplnoleté deti). To sa týka všetkých ubytovaných osôb. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný vyplniť a podpísať tlačivo o hlásení pobytu, ktoré vystaví pracovník recepcie na základe predloženého dokladu totožnosti. Všetky údaje v hlásení musia byť uvedené pravdivo a úplne.
 1. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť ubytovať hosťa s prenosnou chorobou, parazitickou infekciou alebo inou chorobou, ktorá by mohla predstavovať zdravotné riziko pre zamestnancov prevádzkovateľa alebo iných hostí rezortu.
 1. Prevádzkovateľ poskytuje ubytovaným klientom služby v rozsahu, dohodnutom pri rezervácii pobytu.
 1. Prevádzkovateľ ubytuje klienta v deň nástupu na pobyt v zmysle rezervácie v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod. (check-in), ak nie je dohodnuté inak. Neskorší príchod (po 18:00 hod.) je spoplatnený sumou 15€ / apartmán / chalet a je nutné ho nahlásiť vopred. Skoršie ubytovanie (tzv. early check-in) je za doplatok a je možný len ak to kapacita rezortu dovoľuje.
 1. Klient používa ubytovaciu jednotku len v čase od 14:00 hod. do 10:00 hod. Klient je povinný opustiť ubytovaciu jednotku najneskôr do 10:00 hod. posledného dňa pobytu. V prípade potreby môže klient požiadať prevádzkovateľa o neskoršie ukončenie pobytu v posledný deň (tzv. late check-out). Na neskoršie ukončenie pobytu v posledný deň nemá klient nárok a prevádzkovateľ mu ho umožní len v prípade, ak to kapacitné a prevádzkové možnosti rezortu umožňujú a výlučne v prípade úhrady poplatku za late check-out, o výške, ktorého informuje klienta prevádzkovateľ pri jeho požiadavke. V prípade, ak klient neukončí pobyt v posledný deň odchodu do 10:00 hod. a súčasne nepožiada o neskoršie ukončenie pobytu, má prevádzkovateľ právo účtovať klientovi poplatok za nasledujúcu noc, prípadne vysťahovať veci klienta z ubytovacej jednotky a uskladniť ich na klientove náklady.
 1. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od pôvodnej objednáv­ky, prípadne ide o ubytovanie vo vyššom štandardne ako bolo pôvodne objednané.
 1. V prípade nevyužitia klientom rezervovaných a uhradených služieb z akýchkoľvek dôvodov na strane klienta alebo bez uvedenia dôvodov v celom rozsahu (predčasný odchod z pobytu, neskorší dátum nástupu na pobyt a pod.), nevzniká klientovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu, náhradné plnenie alebo náhradu škody.
 1. Klient platí pri nástupe na pobyt vratnú zálohu vo výške 200€ / ubytovacia jednotka a to buď predautorizáciou na platobnej karte alebo v hotovosti. Táto záloha slúži na pokrytie prípadných malých škôd, nezaplatení minibaru a pod. Na základe toho si klient pri vstupe do ubytovacej jednotky , vo vlastnom záujme, prekontroluje stav jednotlivých zariadení a ich funkčnosť, kontrolu kompletnosti minibaru a prípadné vady alebo nedostatky ihneď oznámi prevádzkovateľovi.
 1. V priestoroch rezortu nie je povolené bez súhlasu prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby robiť akékoľvek zmeny na zariadení / vybavení, sťahovanie nábytku ani zásahy do elektrickej alebo akejkoľvek inej inštalácie, či premiestňovať zariadenie.
 1. V interiéry ubytovacích jednotiek je prísny zákaz fajčenia. Výnimkou sú priestory na terase kde sú pre hostí pripravené popolníky. Ak klient poruší zákaz fajčenia v ubytovacej jednotke, má prevádzkovateľ právo účtovať poplatok vo výške od 100€, ktorý je klient povinný uhradiť prevádzkovateľovi najneskôr pri skončení pobytu (check-out) v hotovosti alebo platobnou / kreditnou kartou, prípadne bude zúčtovaná zo zálohy čo klient platil pri nástupe na pobyt. Pokiaľ, v dôsledku porušenia zákazu fajčenia v ubytovacej jednotke, dôjde k vzniku škody na majetku prevádzkovateľa a/alebo majetku, živote alebo zdraví klientov a / alebo zamestnancov prevádzkovateľa, je klient povinnú takto vzniknutú škodu nahradiť v celom rozsahu.
 1. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru zákonného zástupcu alebo nim poverenej osoby staršej ako 18 rokov v ubytovacej jednotke.
 1. V niektorých ubytovacích jednotkách je možné ubytovanie so psom alebo iným zvieraťom. Poplatok za ubytovanie so psom / zvieraťom je 12€ / zviera / noc a klient je povinný na to upozorniť pred samotným nástupom na pobyt – najlepšie v momente rezervácie. Zviera nie je možné v ubytovacej jednotke nechať samé a bez dozoru. Detailné podmienky pobytu so psom / zvieraťom sú opísané v samotnom dokumente „Pravidlá pobytu so zvieraťom“, ktoré sú zverejnené na stránke trivody.sk a ktoré prevádzkovateľ odosiela klientom aj emailom pred samotným nástupom na pobyt. Klient nesie zodpovednosť za škody spôsobené zvieraťom počas pobytu v rezorte v plnom rozsahu. V prípade nedodržania pravidiel týkajúcich sa pobytu s domácim zvieraťom, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi jednorazovú pokutu vo výške 200€. V prípade poškodenia a zničenia inventáru / majetku v ubytovacej jednotke a/alebo v rezorte, bude majiteľovi účtovaná plná suma. Pri opakovanom porušení akéhokoľvek, z hore uvedených, bodov bude majiteľ zvieraťa vyzvaný, aby bezodkladne opustil areál rezortu bez nároku na vrátenie peňazí.
 1. Nočný kľud je od 22:00 – 06:00 hod. Správanie klienta počas nočného kľudu nesmie rušiť ostatných klientov. Nie je vhodná silná hlasitosť televízie, hlučné rozprávanie, spev, hlasité rozhovory a pod. Spoločenské akcie (oslavy, svadby a pod.) môžu byť v chatovej osade organizované po 22:00 hod. len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa.
 1. Klient smie prijímať návštevy len so súhlasom prevádzkovateľa a to výlučne v čase mimo nočného kľudu. Pre návštevy platia rovnaké pravidlá ako sú uvedené v tomto ubytovacom poriadku.
 1. Klient je povinný zanechať ubytovaciu jednotku v stave, v akom ju prevzal na začiatku pobytu. Pred odchodom je nutné zhasnúť svetlá, pozatvárať okná, povypínať elektrospotrebiče, zastaviť vodu, umyť a odložiť použitý riad v kuchynke, vyniesť smeti z ubytovacej jednotky, zavrieť dvere a kľúče odovzdať prevádzkovateľovi alebo osobe ním poverenej. V prípade straty kľúča sa klientovi účtuje poplatok vo výške od 100€ (nutná výmena celého zámku). V prípade neumytia riadu, nevysypania smetí na miesto na to určené, si prevádzkovateľ účtuje poplatok podľa cenníka. Prevádzkovateľ má právo si uvedené poplatky stiahnuť zo zálohy, ktorú klient platil v hotovosti alebo predautorizáciou na platobnej karte, pri samotnom príchode. V prípade spôsobenia škody alebo zmeny stavu ubytovacej jednotky je klient povinný nahradiť prevádzkovateľovi všetky náklady na uvedenie ubytovacej jednotky do pôvodného stavu a aj prípadný ušlý zisk.
 1. Klient zodpovedá za škodu spôsobenú ním, jeho zvieraťom alebo osobami , za ktoré zodpovedná, na majetku prevádzkovateľa ako aj na živote, majetku alebo zdraví zamestnancov prevádzkovateľa alebo iných klientov. Takto vzniknutú škodu je klient povinný nahradiť poškodenému (prevádzkovateľovi a/alebo klientovi a/alebo zamestnancovi) v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a to priamo na mieste. Výška škody sa bude špecifikovať na základe obstarávacej ceny nového zariadenia alebo vybavenia a ostatných nákladov spojených s obstarávaním a výmenou zariadenia alebo vybavenia. V prípade, že sa prevádzkovateľ a klient nedohodnú hneď a dobrovoľne na mieste, má prevádzkovateľ právo privolať k doriešeniu škody políciu. V prípade spustenia falošného poplachu z dôvodu nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení ako napr. zákaz fajčenia vo vnútorných priestoroch rezortu, spustenie dymovej clony pri akciách, používanie otvoreného ohňa v priestoroch rezortu a v iných prípadoch spustenia falošného poplachu, môže byť zo strany prevádzkovateľa vyúčtovaný poplatok až do výšky 2.000€
 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za cennosti a iné, klientom vnesené, veci do rezortu.
 1. Pri chorobe, náhlom zhoršení zdravotného stavu alebo zranení klienta, klient bezodkladne kontaktuje prevádzkovateľa (v prípade maloletého dieťaťa jeho zákonný zástupca alebo zodpovedná osoba) pre účely zabezpečenia poskytnutia prvej pomoci a lekárskej pomoci, prípadne prevoz do zdravotníckeho zariadenia (lekár, nemocnica) na náklady klienta.
 1. Prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba, môže vstúpiť do obsadenej ubytovacej jednotky na účely preriadenia, doplnenia minibaru, prípadne ak je nevyhnutné odstrániť poruchu, prípadne poskytnúť neodkladnú zdravotnú pomoc, alebo v prípade podozrenia z porušovania tohto ubytovacieho poriadku či vážneho ohrozenia majetku a/alebo iných klientov a/alebo zdravia a života klientov alebo zamestnancov prevádzkovateľa. Zamestnanci budú pri vstupe do ubytovacej jednotky označení menovkou .
 1. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a za ďalšie služby sú k dispozícii na recepcii.
 1. Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred nástupom na pobyt. Účet je splatný pri predložení.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tento ubytovací poriadok zmeniť, pričom takáto zmena je voči klientom účinná odo dňa zverejnenia zmeneného znenia ubytovacieho poriadku na internetovej stránke trivody.sk. Pre pobyt klienta je rozhodujúce znenie ubytovacieho poriadku platné a účinné ku dňu nástupu klienta na pobyt.
 1. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, klient ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku poruší, alebo ak nedodržiava pokyny prevádzkovateľa, alebo poškodzuje alebo ohrozuje majetok prevádzkovateľa, poškodzuje alebo ohrozuje zdravie, život alebo majetok jeho zamestnancov alebo iných klientov alebo ak napriek, výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo zasahuje do dobrej povesti prevádzkovateľa, jeho zamestnancov alebo klientov, má prevádzkovateľ právo klienta vykázať z chatovej osady a neumožniť mu čerpať služby. V takomto prípade nemá klient právo na vrátenie alikvotnej ním uhradenej ceny za pobyt, ako ani žiadni inú finančnú či nefinančnú náhradu alebo kompenzáciu, ani na náhradu škody.
 1. Tento ubytovací poriadok sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky právne vzťahy týmto ubytovacím poriadkom neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. Pokiaľ niektoré z ustanovení tohto ubytovacieho poriadku je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení tohto ubytovacieho poriadku.
 1. Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.5.2023
Rules for staying with a pet