1. Ubytovací poriadok, vydaný spoločnosťou RecoveryAdvisory, s.r.o.,so sídlom Kukučínova 6571, 96001 Zvolen, IČO: 36 624 900, zapísanou v OR OS Banský Bystrica, oddiel Sro, zložka č:9079/S (ďalej len „prevádzkovateľ“),sa vzťahuje na poskytovanie ubytovacích a s tým súvisiacich služieb v chatovej osadeTRI VODY, Do doliny, 031 01 Liptovský Mikuláš – Demänová (ďalej len „chatová osada“) a upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa a hostí ubytovaných v chatovej osade (ďalej len „klient“) od momentu nástupu klienta na pobyt, do jeho ukončenia. Ubytovací poriadok je zverejnený na internetovej stránke chatovej osadytrivody.sk. Nástupom na pobyt a využívaním služieb v chatovej osade klient potvrdzuje, že bol s týmto ubytovacím poriadkom oboznámený a zaväzuje sa ho dodržiavať.
 2. Rezervácia služieb sa riadi samostatnými Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnostiRecoveryAdvisory, s.r.o., ktoré sú zverejnené na stránke trivody.sk
 1. Prevádzkovateľ môžeubytovať klientov, ktorých riadne prihlási.Za týmto účelom sú hostia povinný urobiť ONLINE check in pred príchodom, alebo predložiť príslušnému pracovníkovi chatovej osady, ihneď po príchode, svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad preukazujúci ich totožnosť (platí aj pre spolucestujúce neplnoleté deti).
 1. Prevádzkovateľ máprávo odmietnuť ubytovať hosťa s prenosnou chorobou, parazitickou infekciou alebo inou chorobou, ktorá by mohla predstavovať zdravotné riziko pre zamestnancov prevádzkovateľa alebo iných hostí chatovej osady.
 1. Prevádzkovateľ poskytuje ubytovaným klientom služby v rozsahu,dohodnutom pri rezervácii pobytu.
 1. Prevádzkovateľ ubytuje klientav deň nástupu na pobyt v zmysle rezervácie v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod. (check-in), ak nie je dohodnuté inak. Skoršie ubytovanie (tzv. earlycheck-in) je za doplatok a je možný len ak to kapacita chatovej osady dovoľuje. V prípade, že hosť nenastúpi na pobyt do 17:00 hod. bez predchádzajúceho informovania prevádzkovateľa o neskoršom nástupe na pobyt, je prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť klientovu rezervovanú ubytovaciu jednotku / jednotky, iným klientom na využitie. V takomto prípade nevzniká klientovi právo na vrátenie ním zaplatenej ceny pobytu, ako ani na inú finančnú, či nefinančnú náhradu ani náhradné plnenie či náhradu škody. V prípade, že klient nemá uhra­denú zálohu za ubytovanie, je prevádzkovateľ povinný držať mu rezervovanú kapacitunajneskôr do 18:00 hod. v deň príchodu. Po uvedenom čase môže danú ubytovaciu jednotku poskytnúť iným klientom. V tomto prípade tiež nevzniká klientovi právo na žiadnu finančnú či nefinančnú náhradu ani nahradené plnenie či náhradu škody.
 1. Klient používa ubytovaciu jednotku len v čase od 14:00 hod. do 10:00 hod. Klient je povinný opustiťubytovaciu jednotkunajneskôr do 10:00 hod. posledného dňa pobytu. V prípade potreby môže klientpožiadať prevádzkovateľa o neskoršie ukončenie pobytu v posledný deň (tzv. late check-out). Na neskoršie ukončenie pobytu v posledný deň nemá klient nárok a prevádzkovateľ mu ho umožní len v prípade, ak to kapacitné a prevádzkové možnosti chatovej osady umožňujú a výlučne v prípade úhrady poplatku za late check-out, o výške, ktorého informuje klienta prevádzkovateľpri jeho požiadavke. V prípade, ak klient neukončí pobyt v posledný deň odchodu do 10:00 hod. a súčasne nepožiada o neskoršie ukončenie pobytu, má prevádzkovateľ právo požiadať od klienta úhradu za predĺženie užívania ubytovacej jednotky. Úhrada za predĺženie užívanej ubytovacej jednotky (late check-out) do 12:00 hod. je v cene 20 € / ubytovacia jednotka, do 14:00 hod. je v cene 40€ / ubytovacia jednotka. V prípade, že klientneukončí pobyt ani do 13:00 hod. posledný deň, prevádzkovateľ je oprávnený účtovať klientovi poplatok za nasledujúcu noc, prípadne vysťahovať veci klienta z ubytovacej jednotky a uskladniť ich na klientové náklady.
 1. Ak klient požiada o predĺženie pobytu, môže prevádzkovateľ žiadosti klienta vyhovieť len v prípade, ak to prevádzkové a kapacitné možnosti chatovej osady umožňujú. Na predĺženie pobytu klient nemá nárok. Ak je možné z kapacitných a prevádzkových dôvodov žiadosti vyhovieť, je klient povinný uhradiť cenu ubytovacích služieb za predĺženie pobytu vopred prevádzkovateľovi v hotovosti alebo platobnou / kreditnou kartou. Súčasne môže byť klient počas predĺženia pobytu ubytovaný na inej ubytovacej jednotke, akú užíval počas pobytu a tým pádom je klient povinný sa preubytovať v posledný deň pobytu (prvý deň predĺženého pobytu) podľa inštrukcií prevádzkovateľa.
 1. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od pôvodnej objednáv­ky.
 1. V prípade nevyužitia klientom rezervovaných a uhradených služieb z akýchkoľvek dôvodov na strane klienta alebo bez uvedenia dôvodov v celom rozsahu (predčasný odchod z pobytu, neskorší dátum nástupu na pobyt a pod.), nevzniká klientovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu, náhradné plnenie alebo náhradu škody.
 1. Pri vstupe do ubytovacej jednotky si klient, vo vlastnom záujme, prekontroluje stav jednotlivých zariadení a ich funkčnosť a prípadné vady alebo nedostatky ihneď oznámi prevádzkovateľovi.
 1. V chatovej osade nie je povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu (holiaci strojček, depilátor, a pod.) a nabíjačky na mobilné telefóny alebo tablety alebo notebooky.
 1. V priestoroch chatovej osadynie je povolené bez súhlasu prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby robiť akékoľvek zmeny na zariadení, vybavení, ani zásahy do elektrickej alebo akejkoľvek inej inštalácie, či premiestňovať zariadenie.
 1. V interiéry ubytovacích jednotiek je prísny zákaz fajčenia. Výnimkou sú priestory na terase kde sú pre hostí pripravené popolníky.
 1. Ak klient poruší zákaz fajčenia v ubytovacej jednotke,má prevádzkovateľ právo účtovať poplatok vo výške od 100€, ktorý je klient povinný uhradiť prevádzkovateľovi najneskôr pri skončení pobytu (check-out) v hotovosti alebo platobnou / kreditnou kartou. Pokiaľ, v dôsledku porušenia zákazu fajčenia v ubytovacej jednotke, dôjde k vzniku škody na majetku prevádzkovateľa a/alebo majetku, živote alebo zdraví klientov alebo zamestnancov prevádzkovateľa, je klient povinnú takto vzniknutú škodu nahradiť v celom rozsahu.
 1. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru zákonného zástupcu alebo nim poverenej osoby staršej ako 18 rokov v ubytovacej jednotke.
 1. V niektorých ubytovacích jednotkách je možné ubytovanie so psom alebo iným zvieraťom. Poplatok za ubytovanie so psom / zvieraťom je 10€/noc a klient je povinný na to upozorniť pred samotným nástupom na pobyt – najlepšie v momente rezervácie. Zviera nie je možné v ubytovacej jednotke nechať samé a bez dozoru. Klient nesie zodpovednosť za škody spôsobené zvieraťom počas pobytu v chatovej osade v plnom rozsahu. V prípade nedodržania pravidiel týkajúcich sa pobytu s domácim zvieraťom, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi jednorazovú pokutu vo výške 333€. V prípade poškodenia, zničenia majetku a inventáru chatovej osady, majiteľ zvieraťa zodpovedá za škodu a bude mu na finálnom účte navyše účtovaná celková škoda. Pri opakovanom porušení akéhokoľvek, z hore uvedených, bodov bude majiteľ zvieraťa vyzvaný, aby bezodkladne opustil areál chatovej osady bez nároku na vrátenie peňazí.
 1. Nočný kľud chatovej osade je od 22:00 – 06:00 hod. Správanie klienta počas nočného kľudu nesmie rušiť ostatných klientov. Nie je vhodná silná hlasitosť televízie, hlučné rozprávanie, spev, hlasité rozhovory a pod. Spoločenské akcie (oslavy, svadby a pod.) môžu byť v chatovej osade organizované po 22:00 hod. len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa.
 1. Klientsmie prijímať návštevy len so súhlasom prevádzkovateľa a to výlučne v čase mimo nočného kľudu.
 1. Klient je povinný zanechať ubytovaciu jednotku v stave, v akom ju prevzal na začiatku pobytu. Pred odchodom je nutné zhasnúť svetlá, pozatvárať okná, povypínať elektrospotrebiče, zastaviť vodu, umyť a odložiť použitý riad v kuchynke, zavrieť dvere a kľúče odovzdať prevádzkovateľovi alebo osobe ním poverenej. V prípade straty kľúča sa klientovi účtuje poplatok vo výške 100€. V prípade spôsobenia škody alebo zmeny stavu ubytovacej jednotky je klient povinný nahradiť prevádzkovateľovi všetky náklady na uvedenie ubytovacej jednotky do pôvodného stavu.
 2. Klient zodpovedá za škodu spôsobenú ním, jeho zvieraťom alebo osobami , za ktoré zodpovedná, na majetku prevádzkovateľa ako aj na živote, majetku alebo zdraví zamestnancov prevádzkovateľa alebo iných klientov. Takto vzniknutú škodu je klient povinný nahradiť poškodenému (prevádzkovateľovi a/alebo klientovi a/alebo zamestnancovi) v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisova to priamo na mieste.Výška škody sa bude špecifikovať na základe obstarávacej ceny nového zariadenia alebo vybavenia a ostatných nákladov spojených s obstarávaním a výmenou zariadenia alebo vybavenia. V prípade, že sa prevádzkovateľ a klient nedohodnú hneď a dobrovoľne na mieste, má prevádzkovateľ právo privolať k doriešeniu škody políciu. V prípade spustenia falošného poplachu z dôvodu nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení ako napr. zákaz fajčenia vo vnútorných priestoroch chatovej osady, spustenie dymovej clony pri akciách, používanie otvoreného ohňa v priestoroch chatovej osady a v iných prípadoch spustenia falošného poplachu, môže byť zo strany prevádzkovateľa vyúčtovaný poplatok až do výšky 2.000€
 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu vzniknuté hosťovi počas pobytu v ubytovacom zariadení v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 1. Za klenoty, peniaze a iné cennosti prevádzkovateľ zodpovedá len do sumy 332€ (súhrnná čiastka pre všetky vnesené cennosti v rámci jedného pobytu), jedine ak boli prevzaté prevádzkovateľom alebo ním poverenej osoby do úschovy (na základe potvrdenia o prevzatí).
 1. Nároky zo zodpovednosti prevádzkovateľa za škodu je klient povinný uplatniť si v lehotách a spôsobom ustanovenými príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 1. Pri chorobe, náhlom zhoršení zdravotného stavu alebo zranení klienta, klient bezodkladne kontaktuje prevádzkovateľa (v prípade maloletého dieťaťa jeho zákonný zástupca alebo zodpovedná osoba) pre účely zabezpečenia poskytnutia prvej pomoci a lekárskej pomoci, prípadne prevoz do zdravotníckeho zariadenia (lekár, nemocnica) na náklady klienta.
 1. Prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba, môže vstúpiť do obsadenej ubytovacej jednotky na účely preriadenia, doplnenia minibaru, prípadne ak je nevyhnutné odstrániť poruchu, prípadne poskytnúť neodkladnú zdravotnú pomoc, alebo v prípade podozrenia z porušovania tohto ubytovacieho poriadku či vážneho ohrozenia majetku a/alebo iných klientova/alebo zdravia a života klientov alebo zamestnancov prevádzkovateľa. Zamestnanci budú pri vstupe do ubytovacej jednotky označení rovnošatou, menovkou .
 1. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a za ďalšie služby je zverejnený na stránke trivody.sk
 1. Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred nástupom na pobyt. Účet je splatný pri predložení.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tento ubytovací poriadok zmeniť, pričom takáto zmena je voči klientom účinná odo dňa zverejnenia zmeneného znenia ubytovacieho poriadku na internetovej stránke trivody.sk. Pre pobyt klienta je rozhodujúce znenie ubytovacieho poriadku platné a účinné ku dňu nástupu klienta na pobyt.
 1. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, klientustanovenie tohto ubytovacieho poriadku poruší, alebo ak nedodržiava pokyny prevádzkovateľa, alebo poškodzuje alebo ohrozuje majetok prevádzkovateľa, poškodzuje alebo ohrozuje zdravie, život alebo majetok jeho zamestnancov alebo iných klientov alebo ak napriek, výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo zasahuje do dobrej povesti prevádzkovateľa, jeho zamestnancov alebo klientov, má prevádzkovateľ právo klienta vykázať z chatovej osady a neumožniť mu čerpať služby. V takomto prípade nemá klient právo na vrátenie alikvotnej ním uhradenej ceny za pobyt, ako ani žiadni inú finančnú či nefinančnú náhradu alebo kompenzáciu, ani na náhradu škody.
 1. Tento ubytovací poriadok sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky právne vzťahy týmto ubytovacím poriadkom neupravené sa riadia všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 1. Pokiaľ niektoré z ustanovení tohto ubytovacieho poriadku je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení tohto ubytovacieho poriadku.
 1. Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.9.2021