1. Zmluvné strany

1.1. Dodávateľ: Prevádzkovateľ Chatovej osady TRI VODY – ďalej len „prevádzkovateľ“.

1.1.1 Prevádzkovateľ zabezpečuje ubytovacie, stravovacie, kongresové, relaxačné a doplnkové služby, ktoré poskytuje klientovi za úhradu.

1.2. Odberateľ: Objednávateľ hotelových služieb, ďalej len „klient“.

1.3. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom vzniká okamihom, kedy je klientovi zo strany prevádzkovateľa doručený email o „potvrdení rezervácie“.

 1. Úvodné ustanovenia

2.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na poskytovanie služieb prevádzkovateľom TRI VODY Do Doliny, 031 01 Liptovský Mikuláš – Demänová,RecoveryAdvisory, s.r.o., IČO: 36 624 900, IČ DPH: SK2021824134 , Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo9079/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“), na platobné a storno podmienky rezervácií uskutočnených klientom, na využívanie online rezervačného systému ako aj na všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii služieb chatovej osady.

2.2 Klient je oprávnený využívať služby chatovej osady len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní služieb chatovej osady je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa.www.trivody.sk. Potvrdením cenovej ponuky / rezervácie, klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP a ich prílohami. Na požiadanie klienta je možné aktuálne platné a účinné znenie VOP zaslať zo strany prevádzkovateľa klientovi formou e-mailovej správy obsahujúcej odkaz na aktuálne platné a účinné znenie VOP na e-mailovú adresu klienta uvedenú klientom pri prvom kontakte s chatovou osadou a uskutočňovaní rezervácie podľa týchto VOP.

2.3 Súhlasom s týmito VOP klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

2.4 Klient má možnosť rezervovať si služby prostredníctvom online internetového rezervačného systému dostupného na internetovej stránke prevádzkovateľa www.trivody.skalebo formou telefonickej, e-mailovej rezervácie alebo prostredníctvom tretích strán (napr. Booking.com, CK).

2.5 Klient je počas celej dĺžky pobytu povinný riadiť sa ubytovacím poriadkom prevádzkovateľa, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.trivody.sk.

 1. Rezervácia

3.1 Rezerváciu možno uskutočniť vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby.

3.2 Pri rezervácii má klient možnosť vyhľadať si aktuálne voľné ubytovacie kapacity v chatovej osade podľa zadaných požiadaviek v online rezervácii na internetovej stránke prevádzkovateľa www.trivody.sk(dátum príchodu, dátum odchodu, a pod.) za ceny uvedené priamo pri online rezervácii na príslušnej internetovej stránke po zadaní požiadaviek klienta vo formulári tam umiestnenom alebo osloví priamo prevádzkovateľa chatovej osady e-mailom alebo telefonicky.

3.3 Pri rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec pobytu, doplnkových služieb a pod. klient vyplní všetky požadované údaje (meno a priezvisko, adresa, telef. kontakt, mailový kontakt, počet osôb, pri deťoch uvádza ich vek v čase plánovaného pobytu, pobytový balík o ktorý má záujem). Priamu objednávku je prevádzkovateľ povinný spracovať čo najskôr(najbližší pracovný deň)od jej obdržania a následne objednávateľovi jeho objednávku potvrdiť, poslať aktualizáciu alebo zamietnuť.

3.4 Informácie o doplnkových službách, ako aj možnosť ubytovania sa so zvieraťom, klient nájde na internetovej stránke prevádzkovateľa chatovej osadywww.trivody.sk.

3.5 Platbu za pobyt je možné zrealizovať formou bezhotovostného bankového prevodu na bankový účet prevádzkovateľa. V prípade, že klient si zvolí formu úhrady bezhotovostným bankovým prevodom, zašle prevádzkovateľ klientovi e-mailom dokument „detaily platby“ obsahujúci údaje o klientom vybratých službách, meno a priezvisko klienta, číslo rezervácie, dátum príchodu a odchodu, počet osôb a v prípade detí ich vek, cenu pobytu, informáciu, čo je v cene pobytu zahrnuté, platobné podmienky, storno podmienky a podobne. Dokument „detaily platby“ je zároveň podkladom pre realizáciu úhrady klientom vybratých služieb s uvedením bankových údajov prevádzkovateľa pre účely realizácie platby, variabilného symbolu, informácie o lehote splatnosti. V prípade neuvedenia správneho čísla variabilného symbolu, nie je možné, zo strany prevádzkovateľa platbu klienta priradiť, a preto sa takto uskutočnená platba považuje za nezrealizovanú. Lehota splatnosti klientom vybratých služieb je spravidla 3 pracovné dni odo dňa doručenia dokumentu „detaily platby“ klientovi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo individuálne určiť inú lehotu splatnosti ako je uvedená v predchádzajúcej vete. V prípade neuhradenia ceny riadne a včas (v správnej výške s uvedením správneho variabilného symbolu a v lehote splatnosti), je predbežná rezervácia prevádzkovateľom zrušená a klientovi právo na predbežnú rezerváciu zaniká, pričom klientovi nevzniká právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody. Po úhrade klientom vybratých služieb je klientovi e-mailom zaslaná informácia o potvrdení jeho rezervácie s uvedením rezervačného čísla. Rezervácia sa stáva platnou a obojstranne záväznou po pripísaní peňažných prostriedkov na účet prevádzkovateľa.

3.6 Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj na realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt. Z uvedeného dôvodu je klient povinný rezervačné číslo bezpečne uschovať.

3.7 Uplatnenie darčekového poukazu a rezervácia takéhoto pobytu je možná len písomne a to prostredníctvom zaslaného mailu na recepcia@trivody.sk (kontaktné údaje v čl. 6 VOP).

 1. Cena

4.1 Prevádzkovateľsa pri poskytovaní ceny na pobyt pre klienta riadi dynamickou cenotvorbou a aktuálne platnými promo akciami. Cena vychádza z počtu osôb a ich veku v čase pobytu, a je závislá od obsadenosti a termínu pobytu, na ktorý klient požaduje cenovú ponuku. Presná cena za pobyt na konkrétny termín je definovaná v rezervačnom systéme prevádzkovateľa.

4.1.1 Platnosť cenovej ponuky je do konkrétnej lehoty opcie, ktorá je spojená s každou predbežnou rezerváciou od okamihu jej vytvorenia prevádzkovateľom a je cenovou ponukou nezáväznou, t.j. nepredstavuje právo klienta na ním vybrané služby (kapacitu) a cenu.

4.1.2 Ak do momentu doručenia potvrdenia záujmu zo strany klienta prevádzkovateľovi dôjde k zániku možnosti rezervácie klientom vybratých služieb (kapacita a podobne) alebo zmene ceny, zašle prevádzkovateľ klientovi informáciu o zániku možnosti rezervácie alebo novú cenovú ponuku a v prípade, že klient nemá o zmenu záujem, komunikácia medzi klientom a prevádzkovateľom, ako aj dopyt a ponuka zanikajú, pričom klientovi nevzniká právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody.

4.2 Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná. Cenu je možné meniť v prípade zmeny počtu osôb, resp. rozsahu objednaných služieb len so súhlasom prevádzkovateľa.

4.2.1 Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová ponuka ubytovania uvedená do predaja po potvrdení jeho rezervácie.

4.2.2 Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať, pokiaľ nie je uvedené inak.

 1. Platobné podmienky

5.1 Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v prospech prevádzkovateľa. Úhradu za rezervovaný pobyt je klient povinný realizovať vopred platbou vo výške zálohy stanovenej v dokumente “detaily platby” (ak sa klient s prevádzkovateľom nedohodne inak) pri priamej rezervácii telefonicky alebo emailom, zaslanom klientovi na e-mailovú adresu ktorú uviedol.

5.2 Prevádzkovateľ hotela má právo v rámci rezervačného procesu žiadať zálohovú platbu od klienta do výšky 100% z ceny všetkých objednaných služieb počas pobytu so splatnosťou 3 dni od potvrdenia rezervácie. Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je zálohová platba pripísaná na účet prevádzkovateľa.

5.3 Platbu zálohy za objednané a potvrdené služby je potrebné realizovať najneskôr do 3 dní od prijatia zálohovej faktúry/ dokumentu „detaily platby“, v opačnom prípade je rezervácia považovaná za stornovanú. Platbu je možné realizovať:

5.3.1 Prevodom na účet: ČSOBa.s., IBAN SK57 7500 0000 0040 1007 0879, SWIFT code: CEKOSKBX, s uvedením variabilného symbolu – čísla rezervácie.

5.3.2 Platobnou kartou – klient uvedie meno držiteľa, číslo rezervácie, dátum exspirácie karty, číslo platobnej karty a písomný súhlas s použitím.

5.3.3 Platbu je možné ďalej realizovať v hotovosti alebo platobnou kartou priamo v chatovej osade v prípade, že je pobyt objednaný v lehote kratšej ako 3 dni, pred plánovaným príchodom. V prípade zrealizovania platby bankovým prevodom menej ako 3 dni pred príchodom, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo žiadať od klienta okamžité zaslanie potvrdenia o úhrade platby aby mohla byť rezervácia považovaná za potvrdenú. Po úspešnom prijatí zálohovej platby bude klient informovaný o prijatí platby a na požiadanie bude klientovi vystavená faktúra o prijatej zálohe.

5.4 Bankové poplatky spojené s realizáciou úhrady ceny za klientom rezervované služby znáša v plnom rozsahu klient.

5.5 V cene za ubytovacie a s tým súvisiace služby je zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty v zmysle príslušných právnych predpisov. Cena nezahŕňa miestnu daň, ktorú je klient povinný uhradiť priamo v príslušnom ubytovacom zariadení podľa sadzieb miestnej dane platných v zmysle príslušných právnych predpisov v čase pobytu klienta v príslušnom ubytovacom zariadení.

5.6 Vyúčtovanie služieb (daňový doklad) je klientovi vydané v deň odchodu priamo v chatovej osade. V prípade, že si klient želá vystavenie daňového dokladu vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa pri uskutočňovaní rezervácie uvedením do položky „poznámky“ v online rezervačnom systéme, kde uvedie presné a správne fakturačné údaje právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby – podnikateľa (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie) prevádzkovateľovi. Zmena po realizácii úhrady za pobyt nie je možná.

 1. Zmeny rezervácie a storno podmienky

6.1 Akékoľvek zmeny v rezervácii zo strany klienta je možné uskutočniť výlučne písomne a to mailom na recepcia@trivody.sk Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej rezervácie je klient povinný vždy uvádzať meno a rezervačné číslo pridelené a zaslané klientovi pri uskutočňovaní rezervácie.

6.1.1 Pokiaľ klient požaduje takú zmenu potvrdenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov na strane prevádzkovateľa vyhovieť, nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť žiadosti klienta na zmenu potvrdenej rezervácie vyhovieť a prevádzkovateľ má právo žiadosť klienta odmietnuť, pričom klientovi nevzniká právo na náhradu škody či akékoľvek iné finančné či nefinančné plnenie zo strany prevádzkovateľa.

6.2. Stornopoplatky

Prevádzkovateľ má právo na účtovanie stornopoplatkov za zrušený a/alebo nenastúpený pobyt a to:

do 30 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 30 % z celkovej čiastky pobytu

29 – 15 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50% z celkovej čiastky pobytu

14 a 7 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 75 % z celkovej čiastky pobytu

menej ako 7 dni pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100 % z celkovej čiastky pobytu

Za zrušený Veľkonočný, Letný , Vianočný, Silvestrovský a Novoročný pobyt (od 22.12. do 9.1.)sa záloha nevracia…(záloha prepadá v plnej výške)

6.2.1 Zaplatením zálohy za pobyt klient súhlasí s uvedenými stornopodmienkami, ktoré sú zverejnené v rámci VOP na stránke www.trivody.sk pričom zákazník má povinnosť sa s nimi oboznámiť pred realizáciou objednávky.

6.3 V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi chatovej osady nárok na storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných a potvrdených služieb.

6.4 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt pri akciových pobytoch vzniká prevádzkovateľovi chatovej osady nárok na storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných a potvrdených služieb.

6.5 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie, alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie, alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie, alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie, alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľje oprávnený v prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie, alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie, alebo nenastúpenia na pobyt, jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri rezervácii pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie, alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie, alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.

6.6 Na určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného odstúpenia od zmluvy a zrušenia rezervácie (doručenie poštou na adresu prevádzkovateľa alebo mailom na recepcia@trivody.sk).

6.7 V prípade zakúpenia služieb chatovej osady formou Darčekového poukazu bez rezervácie konkrétneho termínu s dobou platnosti maximálne na 1 rok, prevádzkovateľ vyžaduje úhradu 100% zálohy z celkovej ceny objednaných služieb. Darčekový poukaz nadobúda platnosť v čase pripísania plnej výšky zálohy na číslo účtu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je po obdržaní platby povinný do 48 hodín doručiť elektronicky, alebo poštou darčekový poukaz klientovi. Kontakty chatovej osady: Tel: +421 905 255 000, mail: recepcia@trivody.sk , web: www.trivody.sk, Adresa: TRI VODY do Doliny, 031 01 Liptovský Mikuláš – Demänová

6.7.1 Zmluvné strany sa počas objednania služieb dohodnú na presnej cene, rozsahu služieb a dobe, ktorých platnosti sú zmluvné a nemenné.

6.7.2 Darčekový poukaz je možné využiť jednorazovo a v plnom rozsahu jeho hodnoty. Nie je možné ho vymeniť za hotovosť. Klient je povinný pri rezervačnom procese uviesť číslo Darčekového poukazu a následne ho predložiť osobne pri nástupe na pobyt / využití inej služby poskytujúcej prevádzkovateľom.

6.7.3 Na služby zakúpené formou Darčekového poukazu sa nevzťahujú storno podmienky a riadia sa zmluvnými podmienkami vzniknutými pri objednaní služieb a následnej dohode oboch strán.

6.7.4 Po uplynutí doby platnosti Darčekového poukazu stráca klient nárok na poskytnutie práv vyplývajúcich z vystaveného Darčekového poukazu a to bez nároku na vrátenie ceny tovaru a/alebo služby na ktoré bol Darčekový poukaz vystavený.

6.8 V prípade nevyužitia rezervovaných služieb z akýchkoľvek dôvodov na strane klienta alebo osoby, ktorá má byť účastníkom pobytu, alebo bez uvedenia dôvodov (nenastúpenie na pobyt), nevzniká klientovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu, náhradné plnenie alebo náhradu škody.

6.9 Zmena alebo zrušenie rezervácie zo strany prevádzkovateľa

6.9.1 V prípade, ak z dôvodov na strane prevádzkovateľa (prevádzkové dôvody, kapacitné dôvody a pod.) nie je možné klientovi alebo účastníkom pobytu poskytnúť po potvrdení rezervácie rezervované služby vôbec alebo čiastočne, prevádzkovateľ klienta o tejto skutočnosti bezodkladne informuje emailom na klientom zadanú e-mailovú adresu pri uskutočňovaní rezervácie alebo telefonicky s návrhom riešenia vzniknutej situácie.

6.9.2 V prípade, že klient ponuku prevádzkovateľa prijme, nemá právo na akúkoľvek ďalšiu finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody.

6.9.3 V prípade, že klient ponuku prevádzkovateľa neprijme, rezervácia klienta sa ruší a prevádzkovateľ vráti klientovi uhradenú cenu rezervovaných služieb rovnakým spôsobom, ako bola klientom realizovaná úhrada za rezervované služby podľa toho, akú formu realizácie úhrady si klient pri rezervácii pobytu zvolil, a to to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni zrušenia rezervácie.

6.9.4 Prevádzkovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť klientovi alebo účastníkom pobytu rezervované služby vôbec alebo v dojednanom rozsahu v prípade vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sú prekážky, ktoré nastali nezávisle na vôli prevádzkovateľa, ktoré bránia v splnení jeho povinností a nemožno rozumne predpokladať, že by prevádzkovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, ani že by v čase vzniku zmluvného vzťahu mohol túto prekážku predvídať, t.j. prekážky tzv. vyššej moci (živelné pohromy, štrajky, vojnové konflikty, katastrofy, prerušenie dodávok atď.), ktoré nespadajú pod kontrolu prevádzkovateľa a ktoré znemožňujú alebo narušujú plnenie povinností prevádzkovateľa. V prípade vzniku okolnosti tzv. vyššej moci, je prevádzkovateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať klienta aj s uvedením predpokladanej doby jej trvania. V takomto prípade sa prevádzkovateľ s klientom dohodne na spôsobe riešenia vzniknutej situácie individuálne. Klient však nemá právo na náhradu akejkoľvek škody vzniknutej v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. V súvislosti s aktuálnou situáciou okolo COVID-19 a jej pretrvávaním aj v čase poskytovania pobytov, bude prevádzkovateľ v prípade vydania obmedzení týkajúcich sa zákazu cestovania či rozsahu poskytovania služieb reagovať tak, ako doposiaľ a klientom ponúkať viac možností riešenia potvrdených zarezervovaných pobytov. Jednou z nich bude aj presun zálohovej platby na otvorený termín s nástupom do 30.09.2022, vrátane situácie totálneho lockdownu.

 1. Osobitné ustanovenia

7.1 V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na recepciu chatovej osady telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 255 000 alebo emailom: recepcia@trivody.sk.

7.2 Ak prevádzkovateľ hotela zistí po odchode klienta poškodenie, odcudzenie inventáru, nenahlásenie konzumácie minibaru, je prevádzkovateľ oprávnený zúčtovať si tieto pohľadávky po oznámení to klientovi z jeho kreditnej karty. Ak prevádzkovateľ nedisponuje údajmi kreditnej karty klienta, požiada ho o úhradu mailom, v ktorom mu zašle platobné údaje na úhradu čiastky.

7.3 Zmluvný vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom sa končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu (zohľadnením účtu za všetky konzumované služby alebo nakúpený tovar počas pobytu a odrátaním prípadnej zálohovej platby) v domácej mene. Klient účet vyrovná platbou v hotovosti v domácej mene, kreditnou kartou alebo faktúrou – prevodom na účet po predchádzajúcej dohode na základe vystavenia faktúry.

7.3.1 V prípade, že klient neuhradí záverečný účet, prevádzkovateľ je oprávnený zadržať všetky veci, ktoré klient vniesol do ubytovacieho zariadenia.

7.4 Klient nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody chatovej osady vzniknuté počas jeho pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca. Prevádzkovateľ je oprávnený nárokovať si u klienta všetky škody vzniknuté správaním klienta, pri ktorom dochádza k poškodzovaniu majetku chatovej osady.

7.5 Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku klienta na vrátenie peňazí, ak:

 • Klient úmyselne alebo nedbanlivosťou poškodzuje majetok chatovej osady,
 • Sa klient správav rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálky a obťažuje iných klientov hotela.
 • Zdravotný stav klienta ohrozuje alebo môže ohroziť zdravie ostatných osôb (personálu a ďalších klientov chatovej osady).

7.6 Klient je povinný po príchode riadiť sa platným ubytovacím poriadkom chatovej osady. Ubytovací poriadok je k dispozícii na ubytovacej jednotke, ako aj na stránke www.trivody.sk

 1. Reklamačný poriadok

8.1 Ak klient zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u prevádzkovateľa a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho  priebehu reklamačného vybavenia je potrebné, aby klient pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, účet, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby klient pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Prevádzkovateľ, alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu klienta do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Prevádzkovateľ, alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie a ihneď odovzdať reklamáciu so všetkými podkladmi prevádzkovateľovi, ktorý je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak toto nie je možné, je povinný prevádzkovateľ vyrozumieť zákazníka o lehote vybavenia reklamácie, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

8.2.Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné vybavenie nedostatkov, t.j. výmenu, alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 419/2001 Zb. V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na ubytovacej jednotke a ak prevádzkovateľ nemôže poskytnúť klientovi iné, náhradné, ubytovanie a ubytovacia jednotka bude i napriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatá, má zákazník právo naprimeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka alebozrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie zaplatenej zálohy bezhotovostným prevodom na základe vypísaných dokumentov (súhlas na vrátenie preplatku).

8.2.1. Vrátenie zaplatenej zálohy v hotovosti je vylúčené.

8.3 V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve a klient nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má tiež právo na zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie zaplatenej zálohy bezhotovostným prevodom.

8.3.1. Vrátenie zaplatenej zálohy v hotovosti je vylúčené.

8.4 Klient je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez  zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu zaniká, ak sa neuplatní do 15 dní odo dňa, kedy sa klient o skutočnostiach, ktoré mohli byť dôvodom na reklamáciu, dozvedel.

8.5 Klient je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytovanej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí klient umožniť pracovníkom chatovej osady prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

 1. Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia

9.1 Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY.

9.2 Všetky informácie ohľadom spracovanie osobných údajov (GDPR) sú sprístupnené na stránke www.trivody.sk alebo tu: Podmienky ochrany osobných údajov – Tri Vody Demänovská Dolina

 1. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

10.3 Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa www.trivody.sk.

10.4 Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto VOP alebo právnych vzťahov na ich základe vzniknutých, vrátane sporu o výklad týchto VOP, v prípade, že sa medzi účastníkmi právneho vzťahu nedosiahne zmierne vyriešenie sporu, bude prináležať do právomoci slovenských súdov.

10.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2021